« حوریب »


... آنانکه صهبا را ز مینا می شناسند

« حوریب » را بر طور سینا می شناسند

« حوریب » بر دامان سینا جایگاهی است

نی نی غلط شد، جایگاهی نیست؛ راهی است

راه عروج سرخوشان تا بی نشان است

راه فرود مهوشان از کهکشان است

راهی است زو حیران دل آگاه مانده

راهی است موسی اندر او  گمراه مانده

بر قله های آتشین، راهی است « حوریب »

دلدوز گفتم، دلنشین راهی است « حوریب » ...


استاد محمدعلی معلم دامغانی - رجعت سرخ ستاره